جستجو
فیلد های عمومی
جستجو در محتوا
جستجو در عناوین
دقیقا عین عبارت
سال توليد؛پشتيباني ها؛مانع زدايي ها [wikiwordpress]

فرم رضايت سنجي پرسنل بيمارستان قائم(عج)

همكار گرامي با سلام

 

پرسشنامه ذيل به منظور بررسي رضايت در حيطه هاي مختلف طراحي گرديده است .

لذا خواهشمنداست با صبر و دقت كافي به سوالات زير جواب دهيد تا شاهد ارتقاء و پيشرفت ارئه خدمات به شما همكار گرامي باشيم.

سياست گذاري مديريتي

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی ریاست به نیازهای خود چقدر است؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی مدیریت به نیازهای خود چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی مترون به نیازهای خود چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی مسئول بهبودكيفيت بیمارستان به نیازهای خود چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی پرسنل IT (فناوري اطلاعات)چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگويي كارگزيني به نيازهاي خود چقدر است؟

ميزان رضايت شما از انجام اضافه كار با ميل خود چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از موافقت مسئولان مربوطه با مرخصی استحقاقی(در صورت نياز) چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از تقسیم کار پرسنلی چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از آشنا كردنتان با قوانین بیمارستان و بخش در بدو ورود چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی مسئول بخش (سرپرستار) به نیازهای خود چقدر است؟

ميزان رضايت شما از سهولت ملاقات حضوری با مسئولین بیمارستان چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از انتصابات در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از اطلاع رساني به موقع رويه ها و مقررات بيمارستان چقدر است؟

ميزان رضايت شما از بيان انتقادات و پيشنهاداتتان بدون نگراني چقدر است؟

نظارت و ارزشيابي

ميزان رضايت شما از بيان انتقادات و پيشنهاداتتان بدون نگراني چقدر است؟

ميزان رضايت شما از رعايت عدالت هنگام ارتقاء شغلي (در صورت انجام اين كار در واحد شما) چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه ارزشیابی کارکنان و انتخاب کارمند نمونه چقدر است ؟

آموزش

ميزان رضايت شما از تنبیه و تشویق بر اساس عدالت چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از برنامه آموزشی مرکز مطابق با نيازهاي شما (PDP) چقدر است ؟

موقعيت شغلي

ميزان رضايت شما از نحوه عملکرد سوپروایزر آموزشی چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از متناسب بودن پست سازمانی با تحصیلات شما چقدر است ؟

ميزان رضايت و علاقه ي شما از واحدی که درآن انجام وظیفه می نمایید، چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از توجه به شايستگي كارمند در واحد شما چقدر است؟

ايمني شغل

ميزان رضايت شما از سازگار بودن ماهيت كار با روحيات شما چقدر است؟

ميزان رضايت شما از تدابير ايمني خطرات شغلي براي كاركنان، در بخشی که مشغول به کار هستید چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از حمايت مسئولان در صورت بوجود آمدن خطرات شغلی برای شما چقدر است ؟

همكاران

ميزان رضايت شما از آرامش و امنيت شغلي در محيط كار چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از روابط محترمانه همكارانتان با شما در محيط كار چقدر است؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی و رفتار پرسنل کارپردازی چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی و رفتار پرسنل راديولوژي چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی و رفتار پرسنل داروخانه چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی و رفتار پرسنل آزمايشگاه چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه برخورد و عملكرد پرسنل تغذیه و همچنین توزيع غذا چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی پرسنل نگهبانی چقدر است ؟

حقوق و مزايا

ميزان رضايت شما از نحوه پاسخگویی و رفتار پرسنل پذيرش و ترخيص چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از دريافت حقوق در فواصل زمانی منظم چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از مبلغ اضافه کار خود چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از مبلغ حقوق خود چقدر است ؟

محيط كار و امكانات

ميزان رضايت شما از مبلغ حقوق بر اساس سمت شغليتان چقدر است؟

ميزان رضايت شما از رعايت ايمني بيماران و كاركنان چقدر است؟

ميزان رضايت شما از نظافت و بهداشت محيط بيمارستان چقدر است ؟

ميزان رضايت شما امکانات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی محل کار چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از کیفیت ناهار بیمارستان چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از وضعیت نمازخانه بیمارستان چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از وضعیت پارکینگ بیمارستان چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از دسترسي به اينترنت در صورت نياز چقدر است ؟

ميزان رضايت شما از اطلاع رسانی بیمارستان از طریق اتوماسيون اداري چقدر است ؟

ميزان رضايت شما به طور کلی از تسهيلات رفاهی بیمارستان چقدر است ؟

ميزان رضايت شما به طور کلی از اشتغال در بیمارستان قائم چقدر است ؟